www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2011

Zeszyt Naukowy Nr 12 – Prace z zakresu nauk społecznych

Email Drukuj PDF

Zeszyt Naukowy nr 12Zeszyt Naukowy Nr 12 – Prace z zakresu nauk społecznych

Kielce 2011

 

Spis treści

 

Zeszyt Naukowy Nr 12 pdf

 

Cena: 15 zł 

 

Artykuły opublikowane w dwunastym numerze Zeszytu Naukowego WSEiP odnoszą się do problemów z zakresu kilku dyscyplin zaliczanych do nauk społecznych – ekonomii, polityki społecznej oraz prawa i administracji. Podobnie jak w poprzednim numerze Zeszytu znacząca część tekstów skupia się na zagadnieniach roli edukacji w kontekście potrzeb gospodarczych. Jest to skutek realizacji przez pracowników uczelni i autorów z nią współpracujących projektów badawczych, poświęconych tej problematyce.  

 

 

 

 

Autor

Tytuł artykułu

Streszczenie

Summary

Część I Problemy ekonomii i polityki ekonomicznej

 

Zbigniew Ciekanowski

Rola procesu motywowania w kształtowaniu efektywnej organizacji 

 pdf

Helena Kurek

Faktoring jako forma krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstw 

 pdf

Barbara Zbroińska

Strategia innowacji jako instrument polityki władz publicznych 

 pdf

Część II Problemy społeczne i polityki społecznej

 

Andrzej Pawlik

Kształtowanie społeczeństwa wiedzy poprzez wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności 

 pdf

Agnieszka Piotrowska-Piątek

Ocena dopasowania oferty i sposobu kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim w świetle badań  

 pdf

Magdalena Wilman

Skuteczność innowacyjnych rozwiązań w zakresie szkoleń w świetle badań menedżerów Spółki Kolporter 

 pdf

Andrzej Wodecki

Przyszłość edukacji w kontekście pokolenia Y 

 pdf

Część III Wybrane metody ilościowe w naukach społecznych

 

Leszek Kiełtyka

Wirtualne rozszerzenia percepcji beneficjentów informacji w procesach dydaktycznych 

 pdf

Adam Sokołowski

Technika optymalizacji i integracji platform e-learning na bazie środowiska Magic e-Developer 

 pdf

Część IV Problematyka administracyjna i prawna

 

Wojciech Graliński, Katarzyna Zapała

Pojęcie Skarbu Państwa w prawie prywatnym i publicznym 

 pdf

Sylwester Ślusarczyk

Przesłanki i wymogi formalne wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego 

 pdf