www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2007
Email Drukuj PDF

zn8mZeszyt Naukowy nr 8 - "Prace z zakresu nauk społecznych"
Kielce 2007    


spis treści      


cena: 21,00 zł


Niniejsze opracowanie zawiera artykuły przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych WSEiP w Kielcach oraz osoby, które od wielu lat współpracują z Uczelnią w ramach realizowanych projektów badawczych. Tematyka prezentowanych prac odzwierciedla różnorodne zainteresowania ich Autorów, co implikuje interdyscyplinarny charakter publikacji. Ważne problemy naukowe o charakterze ogólnym i szczegółowym są tu przedstawiane w różnych płaszczyznach: teoretyczno-poznawczej, instrumentalnej i aplikacyjnej. Ten teoretyczny i empiryczny ogląd relacji występujących pomiędzy ekonomią, historią, polityką, prawem itd., nabiera współcześnie szczególnego znaczenia w warunkach nasilającej się globalizacji.

 

 


Autor
Tytuł artykułu

Streszczenie Summary
Część I 
Współczesne problemy ekonomii i politykie ekonomicznej

Marek Gębski
Publiczne służby zatrudnienia – pojęcie, istota i cele

pdf pdf

Ewa Grzegorzewska-Ramocka
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w klasycznej teorii ekonomii i przedsiębiorstwa

pdf pdf

Wojciech Sońta
Alternatywne sposoby finansowania inwestycji komunalnych

pdf pdf
Anna Walczyk
Przegląd funkcji przedsiębiorstwa
pdf pdf
Agnieszka Zenka
Procesy globalizacyjne a wyzwania współczesnych przedsiębiorstw i gospodarek
pdf pdf

Część II
Współczesne problemy społeczne i polityki społecznej

Barbara Piasecka-Janowicz
Ocena przemian demograficznych miasta Kielce w okresie 1950-2002

pdf pdf
Emilia Kijanka
Wolność a bezpieczeństwo? Granice władzy państwowej w kontekście USA Patriot Act
pdf pdf
Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali, Artur Młotkowski
Formy terroryzmu na świecie
pdf pdf
Mirosław Sułek, Janusz Świniarski
Instytucjonalizacja zaufania i nieufności
pdf pdf
Katarzyna Anna Walczyk
Polityka równości płci we Wspólnocie Europejskiej – ewolucja założeń i celów
pdf pdf
Część III
Wybrane metody ilościowe w ekonomii

Halina Młotkowska, Agnieszka Barchan
Knowledge assessment methodology – jako metoda pozwalająca ocenić poziom rozwoju gospodarek opartych na wiedzy na przykładzie różnych krajów świata

pdf pdf
Paweł Róg
Porównywanie form afinicznych
pdf pdf
Część IV 
Problematyka administracyjna i prawna
Leszek Bielecki
Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie cywilnych przewozów lotniczych – zarys charakterystyki prawnej
pdf pdf
Jakub Jan Ramocki
Koncepcja ludów rdzennych w prawie międzynarodowym – zagadnienia sporne dotyczące ich miejsca we współczesnym świecie
pdf pdf
Piotr Ruczkowski
Związki komunalnych kas oszczędności w latach 1918-1950 – analiza administracyjnoprawna
pdf pdf

Sylwester Ślusarczyk
Generalne rozgraniczenie dóbr w świetle ustawodawstwa Sejmu Wielkiego

pdf pdf