www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Informacja dla Autorów

Informacja dla Autorów

Email Drukuj PDF
 

Zasady przygotowania publikacji w Zeszycie Naukowym WSEiP w Kielcach

I. Wymogi jakościowe i normy etyczne

Redakcja Zeszytu Naukowego WSEiP w Kielcach przyjmuje wyłącznie prace niepublikowane w innych czasopismach, wykonane zgodnie z normami etycznymi i nie naruszające praw autorskich osób trzecich. Materiały zaczerpnięte z publikacji innych autorów wymagają adnotacji o źródle pochodzenia, a w przypadku ilustracji i zdjęć – pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Praktyki określane jako ghostwriting i guest autorship Redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki. Przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane.

Artykuły publikowane w Zeszycie Naukowym WSEiP w Kielcach są recenzowane; procedura recenzowania podana, jest na stronie www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl Autor przekazując artykuł do publikacji wyraża tym samym zgodę na tę procedurę. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest podawana do publicznej wiadomości w każdym numerze Zeszytu Naukowego oraz na stronie  www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

 

Tekst artykułu przeznaczonego do publikacji należy dostarczyć Redakcji w formie wydruku komputerowego (2 egz.) oraz zapisany na nośniku elektronicznym. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstu oraz wprowadzania zmian po uzgodnieniu z Autorem.

 

II. Wytyczne i uwagi edytorskie:
 1. objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego wraz z tabelami i ilustracjami; prace o większej objętości powinny być uzgadniane i zaakceptowane przez Redakcję Zeszytu;
 2. tekst winien być napisany w programie Word, za pomocą  czcionki – Times New Roman „12” z zachowaniem odstępu między wierszami – 1,5;
 3. na stronie winno mieścić się nie więcej niż 30 wierszy, po 60 znaków (spacje to też znaki); strony powinny być ponumerowane;
 4. materiał ilustracyjny, tj. fotografie, rysunki i tabele powinien być opisany  w następujący sposób: numer (cyfrą arabską – czcionką „12”); tytuł – „12” (w przypadku tabeli – zamieszczony nad tabelą); źródła - „10”;
 5. jakość ilustracji powinna pozwalać na ich bezpośrednią reprodukcję (materiał ilustracyjny skopiowany z Internetu nie nadaje się do druku ze względu na małą rozdzielczość);
 6. przypisy należy umieszczać się na dole strony (opisy bibliograficzne prosimy wzorować na podanych poniżej przykładach);
 7. spis literatury przedmiotu (bibliografia) – tylko pozycje cytowane/przywoływane w artykule - powinien być umieszczony na końcu pracy, w porządku alfabetycznym i ponumerowany; opis bibliograficzny powoływanych prac (książek, artykułów, rozdziałów w monografiach, dokumentów itp.) powinien zawierać kolejno: nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł pracy napisany kursywą, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania;
 8. struktura artykułu naukowego przygotowanego do publikacji:

-      tytuł,

-      abstrakt – w języku polskim i w języku angielskim (max. ½ strony tj. ok. 100 słów), zawierający sformułowanie celu pracy/badań, identyfikację obiektu i przedmiotu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski,

-      lista słów kluczowych – w języku polskim i języku angielskim,

-      wstęp – zawierający np. identyfikację problemu badawczego, pytania badawcze, hipotezy, cele pracy, opis wykorzystanych materiałów, zastosowanych metod badawczych itp.,

-      zasadnicza część pracy (rozwinięcie tematu) - powinna być podzielona na części oznaczone śródtytułami i zawierać: wyniki badań, studiów, analiz, wnioski, dyskusję, polemikę z innymi pracami itp.,

-      zakończenie - będące podsumowaniem rozważań (np. zestawienie najistotniejszych wniosków, rekomendacji zaadresowanych podmiotowo lub przedmiotowo itp.),

-      ewentualna informacja o źródłach finansowania publikacji i wkładzie innych podmiotów w opracowanie publikacji,

-      spis literatury (bibliografia),

-      afiliacja autora/współautorów (informacja o autorze/autorach powinna zawierać następujące dane: stopień naukowy, nazwa uczelni, wydziału, instytutu, katedry, adres uczelni, adres e-mail, telefon kontaktowy),

-      załączniki/dodatki/suplementy – opcjonalnie (będą publikowane tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Redakcją);

       9. korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie nie przekraczającym 7 dni.

 

Przykłady przypisów:

- dotyczących pozycji książkowych, np.:

 

R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002, s. 10.

R. Niestrój, Stan obecny i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej przedsiębiorstw w Polsce, w: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 10.

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 10.

- powtórzenia:

R. Niestrój, Zarządzanie..., s. 11.

- powtórzenia występujące bezpośrednio po przywołanej publikacji

Tamże, s. 11. 

- dotyczących pozycji o charakterze czasopism, np. 

R. Legutko, Trzy tezy o kontrkulturze, „Znak” 1993, nr 4, s. 3.        

- dotyczących aktów normatywnych

Tytuł aktu normatywnegorozporządzenie..., uchwała..., ustawa..., zarządzenie..., itp. (nazwa  organu promulgacyjnego lub skrót nazwy, rok..., nr..., poz. ...).  Przykład: Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, Dz. U. RP 2002, nr 116, poz. 1004.

 

Przykład bibliografii (układ alfabetyczny)

 

 1. Biuletyn Statystyczny KGP za 2011 rok, Warszawa 2012.
 2. Bukała J., Wątorek K., Zapobieganie zjawisku korupcji w ośrodkach egzaminowania i szkolenia kierowców, Wyd. Training, Pińczów 2009.
 3. Hołyst B., Kryminologia, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
 4. Mik B., Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Kraków 2003.
 5. Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce. Komunikat z badań CBOS. BS/63/2011, http://www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1.
 6. Płoskonka J., Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji, „Służba Cywilna” nr 6 z 2003 r.
 7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallottinum, Warszawa – Poznań 2001.
 8. Ruczkowski P., Ugoda administracyjna (procesowa) w prawie polskim i niemieckim, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 9, Warszawa 2011, s. 6 i n.
 9. Szymczak M., Słownik języka polskiego, tom I, PWN, Warszawa 1994.
 10. Wątorek K., Korupcja sportowa na przykładzie rozgrywek piłkarskich organizowanych przez PZPN na terenie woj. świętokrzyskiego, materiały pokonferencyjne, Stalowa Wola 2012

 

Akty prawne

 1. Cywilnoprawna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 244, poz. 2443).
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2006 r. nr 104, poz. 708).
 3. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857).
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2003 r., nr 111, poz. 1061).

 

Najczęściej występujące błędy

-        stosowanie Enter w obrębie akapitu (np. do przenoszenie do następnej linijki spójnika), w obszarze tabeli (np. do podzielenia tekstu na wiersze);

-        stosowanie wielokrotnej Spacji (np. do przesunięcia tekstu w tabeli, uzyskania efektu tabulatora);

-        brak kropki kończącej treść przypisu, spisu bibliografii;

-        nieprzenoszenie za nazwisko inicjałów autora w bibliografii,

-        stosowanie spacji w skrócie Dz.U. (uchwała ortograficzna nr 13 Rady Języka Polskiego z dnia 15 maja 2006 roku zaleca stosowanie skrótu „Dz.U.” - bez spacji pomiędzy „Dz” a „U”; według tej samej uchwały skrót wyrazu „numer” powinien być zapisywany małą literą - czyli „nr”),

-        stawianie kropki przed numerem przypisu w tekście (powinno być: Lorem ipsum15.)

 

Zob. Lorem ipsum (przykład tekstu poprawnie przygotowanego do pod względem edytorskim)

 

 


Home Informacja dla Autorów